ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសក្នុងការពុះកញ្ជ្រោល•ផ្តោតលើកំរិតខ្ពស់

ស្រទាប់

  • Layer

    ស្រទាប់

    ការបែងចែកស្រទាប់ដើរតួនាទីនៃគម្លាតនៅពេលដែលផលិតផលត្រូវបានផ្ទុកចូលទៅក្នុងកញ្ចប់មានប្រសិទ្ធភាពការពារផលិតផលពីការកកិតនិងការខូចខាតនៅពេលភ្ជាប់នៃស្រទាប់នីមួយៗក្នុងដំណើរការនៃការដាក់ជង់និងការក្រៀវ។