ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសក្នុងការពុះកញ្ជ្រោល•ផ្តោតលើកំរិតខ្ពស់

ក្រុមហ៊ុនសំបុកខាញ់ហាឡាសាឡាញែន (សាន់ណេស)

Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)

ក្រុមហ៊ុនសំបុកខាញ់ហាឡាសាឡិនគឺជាសហគ្រាសឈានមុខគេក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ ឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាង ២០ ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនសំបុកខាញ់សាឡាងសៀងបានខិតខំប្រឹងប្រែងផលិតនិងធ្វើពិពិធកម្មជួរផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីណែនាំផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទៅកាន់ទីផ្សារនិងនាំមកនូវគុណតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភនៃសំបុកត្រីសាលីនដល់អតិថិជន។
នៅឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមហ៊ុនខាញហ័រសាឡាង៉ែនសំបុកបានណែនាំម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំបាញ់ទឹកអេសធីអេសសំរាប់អេសសាន់ជេនិងកំប៉ុង។

Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)1
Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)2
Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)3